คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หรือ GEMOPOLIS INDUSTRIAL ESTATE เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย (กนอ.) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2533 โดยนายบุญยง อัศรัสกร ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดเริ่มต้นในการจัดทำศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพมาตราฐานระดับสากลในประเทศไทย จากความสำเร็จของโครงการทำให้มีผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากกว่า 150 บริษัท มีแรงงานกว่า 20,000 คน ในนิคมฯ อัญธานี

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี  GEMOPOLIS มีการพัฒนาและยกระดับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกำกับดูแล คุณภาพมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งการกำจัดขยะ, กากอุตสาหกรรม การดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการมีพื้นที่สีเขียวตามประกาศของทางการนิคมฯ การนำเอาหลักการของบริหารแบบ BUSINESS IN THE PARK จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการบริการจัดการตามหลักธรรมภิบาลที่ดีต่อชุมชน ต่อสังคม และต่อผู้ประกอบการและโรงงานต่างๆ ทั้งขนาดเล็กในรูปแบบ SMEs และขนาดใหญ่ มีทั้งบริษัทสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีแห่งนี้

ภายในนิคมฯ อัญธานี  มีบริษัท เจโม เซอร์วิส จำกัด ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริหารพื้นที่ส่วนกลางในนิคมฯ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย, การปรับปรุงภูมิทัศน์, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกรอบนิคมฯ โดยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ ภายในนิคมฯ อัญธานีนั้นได้ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบ และมีการส่งรายงานการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกๆ 6 เดือน ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณในการลงทุนเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท ทำให้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ให้มีความเรียบร้อยและมีภูมิทัศน์ที่ดี เป็นไปตามมาตราฐาน ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015 จนเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการที่พบเห็นโดยทั่วไป

ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้พัฒนานิคม เมื่อเราก้าวเข้าสู่เขตพื้นที่ของนิคมฯ อัญธานี เราสามารถสัมผัสถึงความร่มรื่นของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ตลอดเส้นทางถนนสายหลักภายในนิคมฯ อีกทั้งยังประกอบไปด้วยสวนขนาดเล็กและสระน้ำขนาดย่อมที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ที่ให้ทั้งความสดชื่นและร่มรื่น ส่วนถนนภายในนิคมฯ ถูกวางเป็นบล็อคตัวหนอนเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จุดเด่นที่แตกต่างจากนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศไทย คือ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานีเป็นนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่ผลิตในด้านอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อเกิดมลพิษหรืออุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ เป็นต้น ปัจจุบันทางด้านหน้าบริษัทผู้ประกอบการในนิคมฯ มีการปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มเงา เช่น หางนกยูง มะฮอกกานี ฯลฯ ให้ความร่มรื่นแก่พนักงานและผู้มาติดต่อในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี พื้นที่สีเขียวและต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นและร่มเย็น แทรกอยู่ระหว่างแต่ละอาคาร ทำให้รู้สึกถึงการทำงานอย่างมีความสุขในพื้นที่เศรษฐกิจสีเขียวที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ BUSINESS IN THE PARK GEMOPOLIS INDUSTRIAL ESTATE ได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll UpScroll Up