Category: Uncategorized

คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หรือ GEMOPOLIS INDUSTRIAL ESTATE เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย (กนอ.) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2533 โดยนายบุญยง อัศรัสกร ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดเริ่มต้นในการจัดทำศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพมาตราฐานระดับสากลในประเทศไทย จากความสำเร็จของโครงการทำให้มีผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากกว่า 150 บริษัท มีแรงงานกว่า 20,000 คน ในนิคมฯ อัญธานี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี  GEMOPOLIS มีการพัฒนาและยกระดับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกำกับดูแลContinue readingคุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

Scroll UpScroll Up