Category: นิคมสีเขียว

นิคมอุตสาหกรรมสีเขรยว

นิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งเดียวของกรุงเทพ

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หรือ เจมโมโพลิส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 โดยนายบุญยง อัศรัสกร โดยมีจุดเริ่มต้นที่จะจัดทำศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย จากความสำเร็จของโครงการทำให้มีผู้ประกอบการ ในกิจการอัญมณีและเครื่องประดับจำนวนกว่า 145 บริษัท แรงงานกว่า 20,000 คน ต่อมาในปี 2551 ด้วยการสนับสนุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ gemopolis free zone ซึ่งเป็น free zone แห่งแรกและแห่งเดียวในกรุงเทพ ที่สามารถประกอบกิจการได้หลากหลาย ได้แก่ กิจการอัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาContinue readingนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งเดียวของกรุงเทพ

Scroll UpScroll Up